Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése és 19. §-ának (1) bekezdése alapján a legfőbb ügyész

pályázatot hirdet

a Központi Nyomozó Főügyészség

 • Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségre öt,
 • Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészségre öt

ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére 1 év határozott időre, ügyészségi nyomozási szakterületre.

Az ügyészségi fogalmazó kinevezésekor az ügyészségi szolgálati viszony létesítésével egyidejűleg legfeljebb hat hónap próbaidő is kiköthető.

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) és (3) bekezdései, továbbá a 11. §-ának (4) és (4a) bekezdései állapítják meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi jogi végzettség. Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és nem folytathat politikai tevékenységet.

A fogalmazói kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

Pályázni lehet a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen a pályázati határidőig elérhető adatlap elektronikus kitöltésével, elküldésével, és az adatlap benyújtásának megerősítésével

2021. március 19. napjáig.

A pályázatot benyújtottnak tekintjük, amennyiben a pályázó az adatlapot kitöltötte, és a pályázat további dokumentumaival együtt elektronikusan elküldte, a regisztrációs számot tartalmazó válasz e-mailre pályázati szándékát 24 órán belül megerősítette.

A pályázás feltétele, hogy a pályázó a benyújtással egyidejűleg hozzájáruljon a személyes adatai kezeléséhez az elektronikus pályázati felületen elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatlap a benyújtást követően utóbb nem módosítható. Az adatok helyesbítésére a pályázónak a pályázásra nyitva álló határidőben van lehetősége a teljes adatlap újbóli benyújtásával. A pályázatban kizárólag a legutolsónak benyújtott adatlapon közölt adatokat és az ahhoz mellékelt dokumentumokat vesszük figyelembe.

A pályázat további, az elektronikus felületen csatolni kért dokumentumai az alábbiak:

 1. A pályázó aláírt, fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvű, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajza. A szakmai önéletrajz tartalmazza a pályázó szakmai érdeklődési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációinak felsorolását.
 2. Az adatlap egyes adatait igazoló okiratok különösen:
  • a jogi végzettséget igazoló eredeti oklevél, ennek hiányában végzős joghallgatóknál a felsőoktatási intézmény által a tanulmányok befejezéséről kiállított eredeti igazolás, amelynek tartalmaznia kell az oklevél minősítését is (a jogi végzettséget igazoló oklevél, a közjegyző által hitelesített másolata vagy a tanulmányok befejezéséről kiállított igazolás – legkésőbb az első személyes meghallgatás időpontjáig – abban az esetben pótolható, ha a pályázó rendes záróvizsga időszaka a pályázati határidőt követően ér véget);
  • a jogi végzettséget igazoló oklevél magyar nyelvű mellékletei;
  • az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat (kizárólag államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány; nemzetközi nyelvvizsga csak akkor vehető figyelembe, ha a honosítás megtörtént, ez utóbbi esetben az erről szóló dokumentum is szükséges; egyetemi lektorátusi vizsga nem tüntethető fel);
  • a szakmai gyakorlatról, különösen az ügyészségi szakmai gyakorlatról szóló igazolás;
  • a Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvételről szóló igazolás.
 3. A pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata, továbbá nyilatkozatok arról, hogy büntetlen előéletű, cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem áll [Üjt. 109. § (1) bekezdés], tagja-e pártnak, és politikai tevékenységet folytat-e, amennyiben igen, vállalja, hogy a pályázat elfogadása esetén kinevezéséig azt megszünteti.

A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot a pályázathoz nem kell csatolni. A pályázatot elnyert személynek külön felhívásra kell igazolni hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal azt a tényt, hogy az Üjt. 11. §-a (4) bekezdésének a)–f) pontjában foglaltak vele szemben nem állnak fenn.

A pályázó a meghallgatás időpontjáról, továbbá a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül pályázata eredményéről az adatlapon megadott e-mail-címen kap tájékoztatást.

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, továbbá ha a pályázó

 • a pályázati határidőig elektronikusan elérhető adatlapot nem töltötte ki, nem küldte el, illetve benyújtását nem erősítette meg az erre felszólító elektronikus levélre,
 • a pályázatot hiányosan küldte el, és a hiánypótlására irányuló felszólításnak az abban megjelölt idő alatt nem tett eleget [Üjt. 19. § (4) bekezdés],
 • nem felel meg a kinevezés feltételeinek.

Az elbírálásnál a nyomozó hatósági vagy más vizsgálói tapasztalat, továbbá a tanulmányi eredmények és a nyelvtudás mellett a pályázó szakmai tevékenysége, és ügyészség iránti érdeklődése is szerepet játszik.

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, valamint az ügyészség honlapján (www.ugyeszseg.hu).A pályázati adatlap kitöltéséhez technikai, illetve érdemi segítséget a www.fogalmazo.ugyeszseg.hu elektronikus felületen megadott telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály