ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. BEVEZETÉS

Az ügyészségi fogalmazói álláspályázatban Adatkezelő a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya (a továbbiakban: Adatkezelő).

Címe: 1055 Budapest, Markó utca 16.

Telefon: 061- 354-5653, 061 - 354-5654

E-mail: tko.szemtovig@mku.hu

 

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő a tevékenysége során a személyes adatokat minden esetben önkéntes hozzájárulás vagy törvény alapján kezeli. Az Adatkezelő a pályázótól a személyes adatai kezeléséhez kifejezett hozzájárulást kér az adatlapon. A pályázat benyújtásával az érintett szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezni kell.

 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelen adatkezelés célja a legfőbb ügyész döntése alapján meghirdetett fogalmazói álláshelypályázat alapján ügyészségi fogalmazók kinevezése. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag annak a főügyészségnek továbbítja, amelyiknek az irányítása alá tartozik a pályázó által – az adatlapon – első helyen megpályázott járási vagy járási szintű ügyészség.

 

3. ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

Az Adatkezelő a személyes adatokat a pályázat eredményéről történő értesítések átvételéről szóló igazolások visszaérkezéséig kezeli, amennyiben az adatlapon a pályázó nem járult hozzá eredménytelenség esetén adatainak pályázati célból történő további kezeléséhez. Amennyiben hozzájárulását adta, az Adatkezelő további 15 évig kezeli adatait.

 

4. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő személyes adatokat a pályázó által kitöltött adatlap útján, vagy személyes meghallgatása során kap meg. Az adatlap a benyújtást követően utóbb nem módosítható. A személyes adatok helyesbítésére a pályázónak a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben a pályázati adatlap újbóli benyújtásával van lehetősége. Azt követően okiratok alapján kérhet helyesbítést. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A pályázó kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben ezt a pályázat elbírálása előtt teszi, pályázata visszavontnak tekintendő. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintett a jogainak megsértése esetén az érintett lakóhelye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz, vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu