ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. BEVEZETÉS

Az ügyészségi fogalmazói álláspályázatban Adatkezelő a Legfőbb Ügyészség Személyügyi és Továbbképzési Főosztály (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő központi szervének adatai:
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
Telefonszám: (1) 354-5500/ mellék:2653, 2654, 2618
E-mail: info@mku.hu vagy tko.szetof@mku.hu
Adatkezelő honlapja: www.ugyeszseg.hu
Legfőbb ügyészségi adatvédelmi tisztviselő:
Neve: dr. Ifi Norbert
Postacím: 1055 Budapest, Markó u. 16.
E-mail: abo@mku.hu

 

Az Adatkezelő tevékenysége során az Adatkezelési Tájékoztató, az Adatkezelési Szabályzatról szóló 1/2021. (I. 21.) LÜ utasítás szabályai szerint jár el, és fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az ügyészség által kiírt fogalmazói pályázatokra elektronikus úton beküldött jelentkezések személyes adatainak kezelésére az ügyészségi fogalmazói pályázatok kezelésére szolgáló informatikai rendszerről szóló 10/2019. (V. 28.) LÜ utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő a tevékenysége során a személyes adatokat minden esetben önkéntes hozzájárulás vagy törvény alapján kezeli. Az Adatkezelő a pályázótól a személyes adatai kezeléséhez kifejezett hozzájárulást kér az elektronikus úton beküldött adatlapon, továbbá a pályázónak mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal együtt megadott hozzájárulását.

 

3. ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelen adatkezelés célja a legfőbb ügyész döntése alapján meghirdetett fogalmazói álláspályázat alapján ügyészségi fogalmazók kinevezése. Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag annak a főügyészségnek továbbítja, amelyiknek az irányítása alá tartozik a pályázó által – az adatlapon – első helyen megpályázott járási vagy járási szintű ügyészség.

 

4. ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDEJE

Az Adatkezelő a pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül visszaküldi, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában megsemmisíti. Az Adatkezelő további 5 évig kezeli a személyes adatainak további felhasználáshoz hozzájárult pályázó adatait.

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő személyes adatokat a pályázó által kitöltött adatlap útján vagy személyes meghallgatása során kap meg. Az adatlap a benyújtást követően utóbb nem módosítható. A pályázó személyes adatait a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben a pályázati adatlap újbóli benyújtásával helyesbítheti. Azt követően helyesbítést kérhet okiratok alapján. Az Adatkezelő köteles helyesbíteni a valóságnak meg nem felelő személyes adatot. A pályázó kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben ezt a pályázat elbírálása előtt teszi, pályázatát ezzel visszavonja. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az érintett a jogainak megsértése esetén az érintett lakóhelye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu